پروژه بندر چابهار

مشخصات پروژه
کارفرمانامشخص
سال شروع1396
عرصه 3000 متر مربع
اعیان15400 متر مربع
پیرفت فیزیکی پروژه 40 درصد
تصاویر
    پیشرفت پروژه